Denetim anlayışı ve denetim kurumları dünyada ve ül-
kemizde sürekli gelişim göstermektedir. Bu makalede
denetim kavramı, denetimin tanımı ve önemi, amacı,
ilke ve özellikleri kısaca açıklandıktan sonra denetim
çeşitleri üzerinde durulacaktır. Dünya’da ve Türkiye’de
denetimin gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Çalış-
manın yöntemi tarama-değerlendirme yöntemidir.
1.Denetim Kavramı
Denetimin kökenleri çok eski tarihlere dayanmakta,
insanların toplum halinde yaşamaya başlaması ile de-
netim vazgeçilmez bir olgu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Sanayi devrimiyle birlikte canlanan iktisadi yaşam
ve bu yaşama kamu otoritesinin farklı mülahazalarla
müdahil olması ise, kamunun karar ve eylemlerinin
denetimine farklı bir boyut kazandırmıştır.
Bu dönemde denetim, anayasalara da yansımıştır.
Ülkemizde ise Anayasa’nın 125. maddesindeki “İda-
renin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu
açıktır” hükmü ile yargısal denetim, 160. maddesin-
deki “Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki
kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün
gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet
Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve
işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla ve-
rilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini
yapmakla görevlidir” hükmüyle de Sayıştay denetimi
düzenlenmiştir.
Denetleme mekanizması işlemeden örgütlerin kendi
kendilerine tam görev yaptıklarına pek ender rastla-
nır. Bu nedenle denetleme bir zorunluluktur. İhtiyaç-
tan doğmaktadır.
Dolayısıyla Denetleme ve Disiplinin olmadığı bir yerde başarı Asla olunmayacağı gibi DENETLEME nin kesinlikle saati yeri şekli biçimi olmaz.Hangi Kurum özel yada Devlet Kurumu olursa olsun tüm çalışanlar ve gönüllüler sürekli Denetime tabi tutulması kaçınılmazdır.
Yoksa Başarı olmaz.

TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI DENETLEME BAŞKANLIĞI
Bayram GÖRMEZ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.